Road trip to Italy.

Don´t Ever Rent a Car by Sicily By Car !

Hej Beauties.

Som jeg skrev i mit sidste indlæg, vil jeg advare jer stærkt ikke at leje bil hos selskabet sicily by car . Aldrig i hele mit liv har min veninde , og jeg fået så vanvittig dårlig behandling. Og jeg skriver ikke Dette indlæg kun pga vi fik dårlig behandling . Nej det drejer sig om at selv alle dem der stod ved siden af os fik en helt vanvittig behandling.

Hv is du selv er vandt til at leje bil i udlandet ved , du sikkert også at alle dokumenter skal være i samme navn ,og alle bil selskaber accepter kun via kreditkort ,Det vil sige INTED mastercard hvor der står (DEBIT på så er det nemlig ikke gyldit.)

Alt dette var vi selvfølgelig opmærksom på.

Min veninde har lige fået navne ændring, men havde papir med på det. Og inden vi skulle til italien havde vi netop ringet og spurgt om det hele var iorden. sicily by car. forsikrede at alt var fint.

Vi viser alle dokumenterne , hvorefter medarbejderen siger at han kan ikke udlevere bilen , da vores dokument ikke har samme navn som min venindes kørekort. Vi viser manden hendes gamle og nye kørekort, hvor han tydeligt kan se at der er navne ændring . Han for det gamle kørekort som (STADIG VIRKER) . og som er i samme navn som selve dokumentet. Derefter for han kreditkortet, det er på et andet navn, men vi viser ham papiret med navne ændringen som de selv har godkendt hjemmefra. Her siger manden så. Jeg kan ikke accepter dette kreditkort pga navnet.Men han vil gerne accepter et debit kort, hvis vi betaler 250 Euro ( Det skal lige siges at de accepter ikke debit kort , kun hvis man vil købe en forsikring) . Vi forsikre dem om at vi allerede har en forsikring, og hvordan det er muligt at vi kun kan få bilen hvis vi køber en forsikring. Manden siger at alle navne skal være ens ellers kan han ikke udlevere bilen , men på debit kortet står der et andet navn ? ( Dette giver jo ingen mening hvordan kan vi få bilen udleveret hvis ikke alle navne passer sammen. ( HAN LAVER NØJARGTIG SAMME NUMMER MED DE 4 ANDRE DER STÅR VED SIDEN AF OS . Tja godt og grundigt sagt de snyder lige en hel folk af folk for at få ekstra penge.

Da vi endelig for udlevere bilen , er den møj beskidt, Ac virker ikke , og personalet er rent faktisk ligeglad og siger de ik kan gøre noget ved det ? Jeg er måløs for ord , aldrig nogensinde har jeg / min veninde blevet behandlet på den her måde , og vi har lejet massere af biler uden problemer.

Det viser sig at alle de andre folk også har fået biler der ikke virker.

Da vi var bagud i tid , og allrede havde brugt 4 timer ude i lufthaven . Blev vi nød til bare at køre da vi inted valg havde , efterfølgene opdager vi at der ikke er fyld sprintler væske op og vi ikke har fået en bil med vinterdæk .

Vi ringer efterfølgene til rentalscars , som selvfølgelig syntes det hele lyder helt vanvittigt, vi ender med at sende hele forklaring ind .

Under hele turen virkede bilen slet ikke optimalt. Da vi skulle aflevere bilen igen, Og gerne vil have en forklaring på hvorfor de har gjort som de har gjort ( OG JA FORESTEN DER BLEV HÆVET 500 EURO) . De kunne ikke forklare hvorfor , istedet kunne de grine , og sige i kommer ingen vegene med den her sag. ( Det sikkert svært at tro på , og mange vil sikkert tænke jeg overdriver , men det her er den ægte sandhed, helt ind til hjertet.

Vi har stadig en sag kørene. Men jeg vil rigtig gerne advare alle jer derude som lejer bil, da jeg ikke ønsker det her sker for nogle af jer.

sicily by car har rigtig dårlige review over alt på nettet. ( HVILKET VI DESVÆRRE FØRST SÅ EFTERFØLGENE ) . Jeg har inted til overs for dette selskab . Hold jer langt fra dem derude.

 

Tak for nu.

 

English Version!

Hi Beauties.
As I wrote in my last post, I would strongly advise you not to rent a car from the company sicily by car. Never in my entire life has my friend and I been given such a bad treatment. And I’m not writing this post only because we got bad treatment. No, it’s all about that even all those standing next to us got a totally bad treatment aswell.
Whatever you have  rent a car abroad, you probably also know that all documents must be in the same name, and all car companies only accept via credit card, that means no mastercard where it says (DEBIT on,)
Of course we were all aware of this.
My friend just got her names change, but had paper on it. And before we went to Italy we  just called and asked if it was all right. sicily by car.assured everything was fine.
We show all the documents, after which the employee says that he can´t hand over the car, as our document does not have the same name as my friend’s driving license. We show the man her old and new driver’s license, where he can clearly see that there are name changes. The old driver’s license as (STILL WORKS). and which is in the same name as the document itself. Then for the credit card, it is on a different name, but we show him the paper with the names change which they themselves approved from home. Here is what the man says . I cannot accept this credit card because of the name. But he would like to accept a debit card if we pay 250 Euro. (It must be said that they do not accept debit card, only if you want to buy an insurance). We assure them that we already have insurance and how it is possible that we can only get the car if we buy an insurance. The man says that all names must be the same otherwise he cannot hand over the car, but on the debit card there is another name? (This makes no sense how can we get the car delivered if not all names fit together. (HE MAKES THE SAME NUMBER WITH THE 4 OTHERS THAT ARE BY THE SIDE OF OS.( to get extra money).
When we finally got the car, it’s dirty, Ac doesn’t work, and the staff doesn’t really care and say they can do something about it? I’m out of words, never ever have I and my friend been treated like this, and we have rented tons of cars without problems.
It turns out that all the other people have also got cars that dosen´t work.
When we could finaly drive, we had already  spent 4 hours in the airport. We had to just drive because we had no choise , we where so late. While driving we find out there where no filling sprintler liquid and we haven´t got a car with winter tires.
We call the  rentalscars, which of course thought it all sounds completely crazy, we end up sending in full explanation.
Throughout the trip, the car did not work at all. When we had to return the car, and would like to have an explanation of why they have done as they have done. (THEY CHAGEDE US 500 EURO ). They could not explain why, instead they just laughed .(It´s probably hard to believe, and many will probably think I’m exaggerating, but this is the  truth right from the heart.
We still have a case going on . But I would really like to warn all of you out there who rent a car, because I don´t want this to happen to some of you.
sicily by car.. has a really bad review of everything online. Stay far AWAY FROM THIS COMPANY . iTS ONE BIG LIE.

Thanks for now.

 

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Road trip to Italy.